Cercle Català de Marsella

AVÍS LEGAL


1. LLOC WEB

1.1 Les dades de l'Entitat propietària d'aquest lloc Web són:

Nom:   Cercle Català de Marsella.
Lloc web: cercle-catala-marsella.flog.cat
Domicili social:   89, rue Jean de Bernardy - 13001 MARSEILLE.
Email de contacte: cercle.cat.mar@free.fr
Telèfon des de França: 04 91 62 16 32
Telèfon des de fora de França: 00 334 91 62 16 32


2. DADES PUBLICADES AL LLOC WEB

2.1 Continguts

El Cercle Català de Marsella pren les mesures necessàries a fi de que les dades siguin correctes i el lloc Web estigui lliure de virus o qualsevol altre programa malintencionat, però no garanteix que estigui lliure d'errors tècnics, editorials o tipogràfics o possibles omissions d'informació, tot i els esforços esmerçats per tal d'evitar-los i corregir-los.

El Cercle Català de Marsella no es fa responsable de les informacions i opinions firmades publicades al seu lloc Web (que són responsabilitat exclusiva de llurs firmants) o a qualsevol altre lloc al qual s'accedeixi per mitjà d'enllaços (links) des del mateix.

2.2. Condicions d'ús i funcionament del lloc Web

De l'ingrés a aquest lloc Web per qualsevol de les seves pàgines se'n infereix la qualitat d'usuari, el que implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal.

El lloc Web del Cercle Català de Marsella pot ser visitat pels usuaris de forma lliure, excepte les àrees que puguin estar reservades per accedir-hi mitjançant una clau personal d'identificació i una contrasenya. No està permesa la modificació del lloc Web ni dels seus continguts, excepte en el cas dels possibles comentaris afegits pels lectors a les entrades del Blog, seguint el procediment establert i observant totes les prescripcions legals en quant al contingut d'aquests comentaris dels que seran responsables, única i exclusivament, els seus autors. Qualsevol dada introduïda per un usuari, restarà identificada internament amb l'adreça IP des d'on s'hagi introduït.

L'usuari es compromet a utilitzar aquest lloc Web, les seves pàgines, continguts i serveis, de conformitat amb la llei i el present Avís Legal. A aquest efecte, l'usuari ha d'abstenir-se d'utilitzar qualsevol de les informacions o possibles serveis disponibles amb fins o efectes il·lícits, prohibits o lesius dels drets i interessos del Cercle Català de Marsella o de tercers.

2.3. Exempció de responsabilitat per l'ús o funcionament d'aquest lloc Web

La responsabilitat per l'ús de la informació continguda en les pàgines d'aquest lloc Web és de l'usuari. El Cercle Català de Marsella queda eximit de tota responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pugui derivar-se de l'accés, la captació i l'ús de les informacions contingudes en aquest lloc Web i de les eventuals dades introduïdes pels usuaris en el mateix.

En cas d'existir algún apartat al que s'hi hagi d’accedir mitjançant una clau d'identificació personal i una contrasenya, aquestes, així com el seu ús, son d'única i exclusiva responsabilitat dels usuaris autoritzats. El Cercle Català de Marsella no es fa responsable de la pèrdua, oblit o ús indegut de les claus d'identificació i contrasenyes d'accés per part dels usuaris, ni de les conseqüències de qualsevol naturalesa derivades del mal ús per part d'aquests, ni de l'ús indegut per part de terceres persones no autoritzades.

El Cercle Català de Marsella ofereix la seva informació a través d'Internet de forma continuada amb tots els mitjans tècnics al seu abast per portar a terme aquesta prestació de forma satisfactòria i no es fa responsable d'eventuals danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de falta de disponibilitat del lloc Web. En tot cas, durà a terme totes les actuacions precises per restablir els seus serveis en supòsits de problemes tècnics.

En darrera instància, la capacitat per resoldre possibles manques de disponibilitat de la informació, lentitud del temps de resposta, errors d'accès o qualsevol altra incidència pròpia del servei d'internet, no està a l'abast del Cercle Català de Marsella, sinó que és responsabilitat de la xarxa de blogs en català www.flog.cat que és qui presta de forma gratuita al Cercle Català de Marsella els serveis d'allotjament d'aquest lloc Web.


3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

3.1. Criteris aplicables

Els drets de propietat intel·lectual i/o industrial sobre la informació continguda en aquest lloc Web (textos, dissenys, imatges, gràfics) són de titularitat del Cercle Català de Marsella i dels seus autors i tenen la consideració d'obres protegides, de conformitat amb les lleis nacionals i internacionals aplicables.

Les marques, símbols, logotips i, en general, signes distintius de qualsevol naturalesa que apareixen en el lloc Web del Cercle Català de Marsella són propietat d'aquest i, en el seu cas, de les entitats a les que originalment pertanyen. Estan protegits per la legislació vigent aplicable.

Està autoritzat l'ús personal, no comercial i la reproducció d'informacions, citant-ne la procedència, incloses les fotografies de persones sempre que hagin estat preses en actes públics o siguin de personatges públics.

Es prohibeix expressament tot ús o reproducció comercial de qualsevol dels textos, imatges o materials de qualsevol mena que es trobin en aquest lloc Web, sense autorització expressa del Cercle Català de Marsella i, quan s'escaigui, dels autors o propietaris originals.

3.2. No s'autoritza en cap cas:

- La presentació d'una pàgina del lloc Web en una finestra de navegador que no pertanyi al Cercle Català de Marsella.
- La inserció mitjançant “in-line linking” de qualsevol imatge pertanyent al lloc Web, en qualsevol altra pàgina que no sigui del Cercle Català de Marsella.
- L'extracció d'elements del lloc Web, causant perjudici al Cercle Català de Marsella conforme a les disposicions vigents.


4. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL


4.1 Dades subministrades per l'usuari mitjançant aquest lloc Web

Les dades personals eventualment sol·licitades als usuaris, únicament consistiran en aquelles que impliquin una identificació de caràcter general i seran les estrictament necessàries per a la prestació dels possibles serveis del Cercle Català de Marsella. Aquesta informació s'utilitzarà exclusivament per donar l'efectiva resposta o prestació del servei a l'usuari.

L'usuari que hagi facilitat les seves dades mitjançant aquest lloc Web, accepta expressament rebre informació del Cercle Català de Marsella que pugui ser del seu interès, excepte que comuniqui la seva negativa en qualsevol moment al Cercle Català de Marsella per qualsevol dels mitjans descrits en el punt següent.

4.2 Drets dels interessats

L'usuari del lloc Web que faciliti dades de caràcter personal queda assabentat de que, en cas de que aquestes s'haguessin d'incorporar a un fitxer de dades personals, se li informarà d'aquesta circumstància a través de la pàgina web en el moment en que se li demanin i, en cas de facilitar-les, podrà exercitar posteriorment els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el que estableixen les lleis vigents, dirigint-se al Cercle Català de Marsella, 89, rue Jean de Bernardy - 13001 MARSEILLE (França), telèfon 04 91 62 16 32 (des de fora de França: 00 334 91 62 16 32), o a través de la pàgina d'aquest lloc Web : cercle-catala-marsella.flog.cat, apartat “Contactar”.

4.3 Galetes ("Cookies")

El cercle Català de Marsella no utilitza galetes ("cookies") pròpies en el seu lloc Web.

4.4 Seguretat de les Dades

El Cercle Català de Marsella no emmagatzema de forma permanent les dades que pugui recollir mitjançant el seu lloc Web. No obstant, ha adoptat les mesures raonablement exigibles conforme als coneixements tècnics actuals, a la naturalesa de les dades i als riscos a que estan exposades -ja sigui per l'acció humana o pel medi físic- per evitar la seva pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i/o apropiació indeguda, durant el període de temps imprescindible en que estiguin en poder del Cercle Català de Marsella per donar-les-hi el tractament requerit.


5. ATENCIÓ A L'USUARI

Esperem que la informació d'aquest lloc Web us sigui útil i us agrairem tots els suggeriments, comentaris o dubtes que ens pugueu fer arribar a través de qualsevol dels mitjans posats a la vostra disposició a l’apartat “Contactar” d'aquest lloc Web.


AVÍS LEGAL
Amb el suport de:
Conseil General - Departement Bouches-du-Rhône Comunitats Catalanes de l'Exterior Generalitat de Catalunya - Secretaria d'Afers Exteriors
Pàgina allotjada a l'espai gratuït de www.flog.cat per a comunitats virtuals en català.
Valid HTML 4.01 Transitional © Cercle Català de Marsella Valid CSS Level 3!