Arxiu mensual: juny de 2017

Abril / Juny 2.017 – Dia de la Memòria a Elna: remembrança de la massacre del 25 de maig de 1285 / Souvenir du massacre du 25 mai 1285 – Daniela Grau

 

Dia de la Memòria a Elna:
Remembrança de la massacre del 25 de maig de 1285.

De nou se celebrarà a Elna (Rosselló) el Dia de la Memòria, amb la col·laboració de l’Ajuntament i de Mossèn Oriol, arxipreste i canonge d’Elna. Aquest diumenge, dia 28, com cada any, es commemora l’episodi tràgic de la Croada francopapista contra Catalunya al segle XIII i es ret homenatge a la població d’Elna per haver estat fidel al comte rei Pere II el Gran).

La ciutat va ser saquejada i la població, refugiada a la catedral, va ser massacrada després d’un setge de tres dies per les tropes franceses i europees capitanejades per Felip l’Ardit. El rei francès, empès pel Papa, també francès, volia destronar a Barcelona el comte rei Pere el Gran per imposar el seu propi fill.

Com sempre, ens honoren i sostenen amb llur activa participació els compatriotes de Barcelona, moguts tots per l’amor a Catalunya i l’afany de cultivar la memòria històrica. Enguany també comptarem amb les entitats que organitzen i patrocinen la vinguda a Elna: l’Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana (IPECC), Indrets del record, i socis del Centre Comarcal Lleidatà. Aquesta entitat acull al seus locals diferents associacions, entre elles els Amics de la Bressola.

Dediquem cada any aquest Dia de la Memòria a un dels episodis més tràgics entre molts de la conquesta del nostre territori pels francesos; també el dediquem a les ignomínies del passat més recent evocades a Elna (Maternitat Suïssa, Argelers, Sant Cebrià, al Barcarès i Ribesaltes (camps de concentració) per diversos llocs de recordança.

En aquest marc volem fer memòria enguany de les víctimes del genocidi dels gitanos al segle XX a Europa: uns 200.000 a 500.000 dels 700.000 que hi vivien.

A França van sofrir del 1940 al 1946 persecucions abominables, silenciades durant decennis. És un tabú dins la història nacional francesa, com ho testimonia la placa commemorativa al camp de Ribesaltes que els va ser dedicada el 2009 —més de 50 anys després!—: el text denuncia «la bogeria hitleriana» i no la responsabilitat entera del govern i administració francesa.

Entre 3.000 (segons l’historiador Denis Peschanski) i 5.000 famílies foren internades del 1940 al 1946 dins una trentena de camps; a la Catalunya del Nord, a Argelers (més de 300 el 1940) i a Ribesaltes (1.300 entre 1941 i 1942, o sigui, el 7% de les 17.500 persones llavors internades) en condicions infrahumanes com a «estrangers, indesitjables, gent que fa perillar la seguretat nacional i l’ordre públic» tot i que tenien la ciutadania francesa i que l’ordre d’internament era francès i no imposat pels alemanys dins la part de França no ocupada.

Gràcies a la col·laboració entre les dues infermeres Elisabeth Eidenbenz a la Maternitat Suïssa d’Elna i Friedel Bohny-Reiter al camp de Ribesaltes, algunes mares i mainatges gitanos van vpoder ser salvats de l’infern d’aquell «camp de concentració» —com el defineix dins el seu dietari (Journal de Rivesaltes 1941-1942) F. Bohny— que fou l’avantsala del camp d’exterminació d’Auschwitz.

A Auschwitz hi moriren 19.200 gitanos de tot Europa, també gitanos francesos, 5.600 en cambres a gas i 13.600 de fam, malalties, epidèmies, experiments mèdics.

Enguany volem honorar la comunitat gitana catalana repartida en tot l’Estat francès, que reivindica les seves arrels, la seva identitat com ens ho fa descobrir l’excels treball que mai s’havia fet fins ara d’Eugeni Casanova en el llibre (més de 700 pàgines) Els gitanos catalansde França (2016). Volem concretar aquest homenatge més particularment amb l’expressió del nostre agraïment per als gitanos de la Catalunya del Nord que mantenen i transmeten la nostra llengua. Si és encara llengua materna, viva, parlada espontàniament entre la gent jove, és gràcies a la comunitat gitana de Millars i Perpinyà, principalment.

Com va dir Robert Badinter —jurista i polític francès, exministre, que va abolir la pena de mort a França i va apadrinar el Memorial de Ribesaltes— en una entrevista el 2006 (L’accent catalan, pàg. 2): «El deure de memòria és essencial, és a dir, que cal no descuidar el record del que foren aquells crims comesos. Però dic sempre a les noves generacions que, si cal quedar fidel al record i tenirlo present, no cal quedar presoner de la memòria, el que compta més és la vida; el que va ser no ha d’engarjolar el que és i encara menys el que serà».

El deure de memòria no només ens ha d’incitar a meditar ans també a actuar. La comunitat gitana, que tantes persecucions ha sofert al llarg dels segles, es mereix per la seva fidelitat a la llengua un monument a Perpinyà. Desitgem que dins uns Països Catalans lliures, respectuosos amb les seves comunitats, sigui valorada i que tingui veu pròpia per decidir el seu futur.

Souvenir du massacre du
25 mai 1285.

1285
Destruction d’ELNE par Philippe le Hardi
Ils prirent la ville, tuèrent tous les hommes et forcèrent toutes les femmes qu’ils trouvèrent et même sur l’autel.
Les français démolirent toutes les maisons, il ne restait presque plus une pierre sur l’autre, ils pillèrent les églises y mirent le feu, brûlèrent toute la ville et ensuite la laissèrent. Ils partirent d’ici tous ensemble, contents et joyeux.
Chronique de Bernat Desclot, XIIIème siècle.

 
On va à nouveau célébrer à Elne (Roussillon) le Jour de la Mémoire en collaboration avec la Mairie et le père Oriol archiprêtre et chanoine d’Elne. Dimanche 28 mai comme chaque année nous commémorerons l’épisode tragique de la croisade franco-papiste contre la Catalogne, au XIIIème siècle et nous rendrons hommage à la population d’Elne pour sa fidélité au roi Pierre II le Grand.

La ville fut mise à sac et la population réfugiée à la cathédrale, massacrée après un siège de trois jours, par les troupes françaises et européennes commandées par Felip l’Ardit (Philippe le Hardi). Le roi de France poussé par le pape, également français, voulait détrôner à Barcelone le comte-roi Pere II el Gran, et imposer son propre fils.

Comme toujours nos compatriotes de Barcelone seront présents pour nous soutenir par leur présence active, motivés par leur amour de la Catalogne et le désir de cultiver la mémoire historique. Cette année nous pouvons compter, comme toujours, sur les organismes qui gèrent et soutiennent la venue à Elne : L’institut de Projecciò Exterior de la Cultura Catalane (IPECC), Indrets del Record, i Socis del Centre Comarcal Lleidetà. Cette (dernière) entité accueille dans ses locaux, différentes associations, parmi lesquelles els Amics de la Bressola.

Nous dédions chaque année cette Journée de la Mémoire à l’un des épisodes les plus tragiques choisi parmi les nombreux qui ont émaillé la conquête de notre territoire par les français, nous la dédions également aux ignominies du passé récent évoquées à Elne, (Maternité Suisse, Argelès, Saint Cyprien, Le Barcarès, et Rivesaltes (camp de concentration), par ces divers lieux de souvenir.

Dans ce cadre nous voudrions cette année nous souvenir des victimes du génocide des gitans au XXème siècle en Europe : entre 200.000 et 500.000 sur les 700.000 qui y vivaient.

En France entre 1940 et 1946 les gitans ont souffert de persécutions abominables, passées sous silence durant des décennies. C’est un tabou de l’histoire de France comme en témoigne la plaque commémorative du Camp de Rivesaltes, apposée en 2009, plus de cinquante ans après les faits. Le texte dénonce la folie hitlérienne mais pas la responsabilité entière du gouvernement et de l’administration française.

Entre 3000 et 5000 familles (d’après l’historien Denis Peschanski) furent internées de 1940 à 1946 dans une trentaine de camps. En Catalogne Nord, à Argelès (plus de 300 en 1940) et à Rivesaltes, 1300 entre 1941 et 1942, soit 7% des 17500 personnes, internées dans des conditions inhumaines en tant qu’étrangers indésirables, mettant en danger la sécurité de l’état et l’ordre public malgré leur nationalité française. L’ordre d’internement était français nullement imposé par les allemands dans la partie Sud de la France non occupée.

Grace à la collaboration entre deux infirmières, Elisabeth Eidenbenz à la Maternité Suisse d’Elne et Friedel Bohny-Reiter au camp de Rivesaltes, quelques mamans gitanes et leurs enfants purent être sauvés de l’enfer du « camp de concentration » ainsi nommé par F. Bohny dans son « Journal de Rivesaltes 1941-1942) camp qui fut l’antichambre d’Auschwitz.

Au camp d’Auschwitz moururent 19200 gitans originaires de tous les pays d’Europe, 5600 furent gazés et 13600 moururent de faim, de mauvais traitements, ou victimes d’épidémies et d’expériences médicales.

Cette année nous voulons honorer la communauté gitane catalane de France qui revendique ses racines, son identité comme nous le fait découvrir l’excellent travail, jamais réalisé à ce jour, d’Eugeni Casanova dans son livre de plus de 700 pages « Els Gitanos catalans de França » (2016). Nous souhaitons que cet hommage soit l’expression de notre reconnaissance envers les gitans de la Catalogne Nord qui maintiennent et transmettent notre belle langue. Et si elle continue à être une langue maternelle, vivante, parlée spontanément par les jeunes, c’est principalement grâce à l’apport des communautés gitanes de Millas et Perpignan.

Comme le dit Robert Badinter – Homme politique, juriste et ex-ministre français qui abolit la peine de mort en France et parraina le Mémorial de Rivesaltes -dans une interview en 2006, à la revue «Le journal Catalan» page 2- : «Le devoir de mémoire est essentiel, c’est-à-dire, qu’il ne faut pas oublier ce que furent les crimes commis. Mais je dis toujours aux nouvelles générations que, s’il faut rester fidèle à la mé-moire et la garder présente, il ne faut pas en rester prisonnier, car ce qui compte avant tout c’est la vie, le passé ne doit pas perturber le présent et encore moins l’avenir».

Le devoir de mémoire ne doit pas uniquement nous inciter à méditer mais également à agir. La communauté gitane qui a souffert tant de persécutions au cours des siècles, mérite pour sa fidélité à la langue, un monument à Perpignan. Nous souhaitons qu’au sein d’un Pays Catalan libre, respectueux de ses communautés elle soit considérée et puisse exprimer son futur par sa propre voix.

Daniela Grau i Humbert, Professora i activista a Catalunya Nord
Source: TORNAVEU Associacionisme i Cultura.