Arxiu mensual: novembre de 2017

Juliol / Setembre 2.017 – Vida del Cercle

 

Un discours émouvant de Francesc
pour fêter ce 11 septembre 2017

Le Cercle Catalan présent à Vivacité

Dansons la sardane avec nos amis de Som i Serem

Bienvenue à Marina, notre nouvelle enseignante de catalan.
Les cours de catalan sont dispensés pendant la période scolaire, tous les mardis de 14h à 15h30, à la Maison des Associations.
Le prix des cours est de 100€ pour l’année scolaire plus la cotisation annuelle au Cercle Catalan.
Nous envisageons d’ouvrir un 2iéme cours en soirée si nous avons au minimum 5 élèves (horaires à convenir).
Renseignez vous au: 06-85-15-09-25 ou 06-11-81-84-63.

Juliol / Setembre 2.017 – La Bonne Mère sillonne le ciel / La “Bona mare” solca el cel.

 

La Bonne Mère s’est élevée dans le ciel, à plusieurs kilomètres de la Terre en
compagnie du drapeau catalan.

La “Bona mare” s’ha enlairat cap el cel,
a quilòmetres de la Terra,
en companyia de la senyera.


Ce 5 septembre 2017 les Sociétés COMEX (Marseille) et Zero 2 Infinity (Barcelone) ont uni leurs forces pour réaliser le lancement d’une plateforme stratosphérique depuis la mer.

Zero 2 Infinity est l’un des spécialistes européens de lance-ment de ballons stratosphériques pour des missions scien-tifiques ou industrielles. COMEX est un pionnier des tech-nologies maritimes et des opérations offshore en Europe. Chacune des entreprises, Zero 2 Infinity et COMEX a appor-té son expertise pour réaliser leur première mission ensemble.

L’objectif principal de cette campagne de lancement effec-tuée entre 25 et 55km de Marseille était de tester les opérations de lancement à bord du navire JANUS II de COMEX. Le système de lancement global représente une longueur de 40m avec un ballon de 15m de diamètre pouvant élever 4kg de charge utile. Son déploiement a été opéré avec succès.

Un second ballon a ensuite été lancé avec succès empor-tant à son bord une charge utile symbolique de Marseille : une maquette de « Notre-Dame de la Garde » ainsi que deux drapeaux représentant Marseille et la Catalogne. Le ballon a atteint les 30km d’altitude et a été récupéré avec succès à plus de 50km des côtes.

El passat 5 de setembre de 2017 les societats COMEX (Marsella) i Zero 2 Infinity (Barcelona) han aplegat els seus esforços per dur a terme el llançament d’una plata-forma estratosfèrica des del mar.

Zero 2 Infinity és un dels especialistes europeus de llancement de globus stratosfèrics per missions científiques o industrials. CO-MEX és pioner en tecnologies marítimes i operacions offshore a Europa. Les dues empreses han aportat la se-va experiència per realitzar la seva primera missió en comú.

L’objectiu principal d’aquesta campanya de llançament, efectuada entre 25 i 55 km de Marsella, és provar les operacions de llançament a bord de la nau JANUS II de COMEX. El sistema de llançament global suposa una llar-gada de 40m amb un globus stratosfèrics de 15m de diàmetre capaç d’enlairar 4 kg de càrrega útil. El seu des-plegament s’ha dut a terme amb èxit.

Un segon globus estratosfèric ha estat llançat també amb èxit, duent a bord una càrrgega útil simbòlica de Marsella: una maqueta de Notre-Dame de la Garde, així com dues banderes que representen Marsella i Catalun-ya. El globus estratosfèric ha arribat als 30 Km d’altitud i ha estat recuperat a més de 50Km de la costa.

Juliol / Setembre 2.017 – Catalunya, més enllà del 1 d’octubre … / Catalogne, au-delà du 1er octobre

 

Catalunya,
més enllà del 1 d’octubre …

Des del 2010 s’ha obert a Catalunya una nova etapa en el llarg camí d’afirmació de la seva realitat nacional, d’ampliació del autogovern i de noves conquestes socials i –per tant- de replanteig del encaix de Catalunya en l’ordre polític, institucional i econòmic de l’ Estat espanyol.

Cal recordar que el 28 de juny de 2010 el Tribunal Constitucional espanyol va publicar la Sentència que no sols declarava inconstitucionals 14 dels 223 articles del nou Estatut d’autonomia aprovat l’any 2005 –en temes sensibles com el finançament, les competències, la llengua, la justícia…- sinó que declarava mancades d’eficàcia jurídica les referències al reconeixement de Catalunya com a nació. Aquesta sentència, que es dictava atenent a un recurs del Partido Popular, després d’una llarga campanya agressiva arreu d’Espanya, contra el nou Estatut i genèricament “contra los catalanes”!, va ser entesa com un menyspreu no sols al Parlament de Catalunya, que l’ havia aprovat per una amplíssima majoria, sinó també contra el poble català que l’havia ratificat en el referèndum del juny del 2006. A això s’afegia el profund descontentament social per les conseqüències de la crisis econòmica –amb increment de l’atur i la precarietat laboral-, les retallades en els serveis i les prestacions socials, l’estafa de les entitats financeres emparades pels poders de l’ Estat, etc.

Des de llavors s’han succeït les manifestacions de milions de ciutadans i ciutadanes -ja el 10 de juny del 2010 i després cada 11 de setembre fins enguany- per reclamar el reconeixement de Catalunya com a subjecte polític sobirà i el dret de la ciutadania catalana a decidir sobre el seu futur social i nacional i més concretament sobre una nova relació amb l’Estat espanyol, sense excloure la independència, per mitjà d’un referèndum vinculant.

Malgrat totes les prohibicions i tots els impediments per part del govern del PP, el 9 de novembre de 2014, 2.344.828 catalans i catalanes van votar en un procés participatiu exemplar, per expressar que volien el reconeixement de Catalunya com estat i que pogués esdevenir independent. No va passar de ser una manifestació política sense precedents, pacífica, massiva,. Però sense poder vinculant..

Totes les iniciatives del Parlament de Catalunya davant el govern de Madrid o el Congrés de Diputats per obtenir el reconeixement d’aquests drets per via legal i de reforma constitucional –si calia- han xocat contra un mur d’intransigència, no sols per part del PP sinó també del PSOE i del nou partit neoliberal de “Ciudadanos“, que han fet bandera electoral d’un espanyolisme tronat i del anticatalanisme, però que no poden amagar l’esgotament del model institucional, social i econòmic de la Constitució espanyola del 1978.

Han instrumentalitzat al Tribunal Constitucional i als Jutjats per paralitzar qualsevol intent de donar una sortida legal, pacífica i consensuada a les legítimes reivindicacions del poble de Catalunya. Cal reconèixer, però, que forces polítiques progressistes com Izquierda Unida, “Podemos”, les denominades “noves esquerres perifèriques” i corrents socialistes (avui amb Pedro Sánchez), es mostren disposades a negociar acords i canvis legals i constitucionals per fer possible el “dret a decidir” i el reconeixement a Catalunya com a Nació amb blindatge de competències, de recursos, de drets i deures.

En la present legislatura catalana, una majoria parlamentària formada per la coalició –Junts pel Sí i la CUP- ha impulsat un “full de ruta” que passa per la convocatòria pel proper 1 d’octubre de 2017, d’un referèndum per decidir si es vol que Catalunya es constitueixi en una república independent, o no. Aquesta vegada el govern del PP i totes les forces polítiques del nacionalisme espanyol, s’han juramentat per impedir no sols que el referèndum pugui tenir caràcter vinculant i ser reconegut internacionalment, sinó que no es repeteixi un altre 9-N, amb urnes al carrer i una gran mobilització. Sembla que, per desgràcia, aquesta vegada el govern del PP es sortirà amb el primer objectiu –impedir que el Referèndum tingui caràcter vinculant i s’ajusti als requeriments de la comunitat internacional- però no podrà impedir que al voltant del 1 d’octubre, i abans el 11 de setembre, s’expressi una gran mobilització ciutadana refermant el dret, i la voluntat, del poble de Catalunya a decidir un futur diferent, institucional i social. Si això és així, passat el 1 d’octubre caldrà obrir una “nova etapa” i establir un nou “full de ruta”, protagonitzat per un nou catalanisme popular , de fort contingut social i ambiental, que busqui noves aliances i noves forces a Espanya per fer fora al PP del govern i fer possible el redreçament nacional i la millora social del nostre país.

Catalogne,
au-delà du 1er octobre

Depuis 2010 a commencé en Catalogne une nouvelle étape d’un long processus entrepris pour l’affirmation de sa réalité nationale, de l’élargissement de son autonomie et de la mise en place de nouvelles conquêtes sociales, donc de redéfinir l’inclusion de la Catalogne dans l’ordre politique, institutionnel et économique de l’État espagnol.

Il faut se souvenir que le 28 juin 2010 le Tribunal Constitution-nel espagnol a publié un jugement déclarant anticonstitutionnels 14 des 223 articles du nouveau Statut d’Autonomie voté en 2005 par le Parlement de Catalogne, articles portant sur des points aussi sensibles que le financement, les compétences, la langue, et la justice, mais qu’il a également déclarés comme manquant d’efficacité juridique, les points portant sur la reconnaissance de la Catalogne en tant que Nation. Cette sentence répondait à un recours du « Partido Popular », et faisait suite à une longue campagne. agressive me-née partout en Espagne, par ce parti, contre le nouveau Sta-tut, mais surtout plus généralement contre « los catalanes »! Cette attitude à été comprise comme un mépris, non seulement par le Parlement de Catalogne, qui avait approuvé le Statut d’Autonomie à une large majorité, mais surtout par le peuple catalan que l’avait ratifiée lors du référendum de juin 2006. A tout cela s’ajoutait le profond mécontentement social, du à la crise économique, avec pour conséquence l’accroissement du chômage, la précarité du travail, la réduc-tion des effectifs dans les services ainsi que la réduction des prestations sociales, sans compter la grande arnaque des Banques protégées par l’État, etc…

Depuis, se sont succédées de nombreuses manifestations pour réclamer la reconnaissance de la Catalogne en tant que sujet politique souverain, le droit de la citoyenneté catalane à décider de son futur social et national et plus concrètement la mise en place d’une nouvelle relation avec l’État espagnol, sans exclure l’indépendance au moyen d’un référendum.

Malgré toutes les interdictions et tous les empêchements de la part du gouvernement du PP, le 9 novembre 2014, 2.344.828 catalans et catalanes ont voté d’une manière exemplaire, pour exprimer qu’ils voulaient la reconnaissance de la Catalogne comme État indépendant. C’était une manifestation de masse politique, pacifique et sans précédent. Mais sans pou-voir obligatoire.

Toutes les initiatives du Parlement de Catalogne auprès du gouvernement de Madrid et du Congrès, pour obtenir la reconnaissance de ces droits par voie légale ou, si nécessaire, par une réforme de la Constitution se sont heurtées à l’intransigeance non seulement du PP, mais aussi du PSOE (Parti Socialiste) ainsi que du parti néolibéral de « Ciudadanos », partis qui ont fait de l’unionisme « espagnolisme » et de l’anti-catalanisme une forme de vitrine électorale parce qu’ils ne peu-vent cacher l’épuisement du modèle institutionnel, social et économique de la Constitution espagnole du 1978.

Ils ont instrumentalisé le Tribunal Constitutionnel et les Tribunaux de manière à paralyser n’importe quelle tentative pour trouver une sortie légale, pacifique et en phase avec les légitimes revendications du peuple catalan, par contre, quelques forces politiques progressistes comme « Izquierda Unida », « Podemos », les « Nouvelles Gauches Périphériques » et certains courants socialistes (aujourd’hui avec Pedro Sánchez), se montrent disposés à négocier des accords et des change-mentsdes accords et des changements légaux et constitutionnels pour rendre possible le « réferendum » et la reconnaissance de la Catalogne comme Nation avec de nouvelles compétences, de nouveaux recours et protections des droits et devoirs.

Dans la présente législature catalane, la majorité parlemen-taire, formée par la coalition de « Junts pel Sí » et celle de la « CUP », a lancé un « processus » qui passe par la convocation, le 1er octobre 2017, d’un référendum pour décider si la Catalogne devient une république indépendante.

Cette fois le gouvernement du PP et toutes les forces poli-tiques du nationalisme espagnol « ont fait le serment » d’empêcher, non seulement que le référendum ait lieu et que de ce fait il soit reconnu internationalement, mais également qu’un autre 9-N (référendum du 9 nov 2014.) avec des urnes dans la rue et une grande mobilisation ne puisse se répéter. Il semble cependant que cette fois le gouvernement du PP puisse arriver à ses fins en empêchant qu’un référendum officiel respectant les exigences de la communauté internationale puisse avoir officiellement lieu, mais ce que ce gouvernement ne pourra pas empêcher c’est qu’à l’occasion du 1-Oct, (date du réfé-rendum) mais aussi pour le 11 septembre (Diada), s’expriment deux grandes mobilisations citoyennes réaffirmant le droit -et la volonté- du peuple de Catalogne à s’exprimer pour un futur différent. S’il en est ainsi, après le 1er octobre nous ne pourrons pas dire que tout est perdu. Par contre il faudra com-mencer une “nouvelle étape” à partir d’une nouvelle législature catalane qui devra impulser un nouveau Catalanisme populaire, à fort contenu social et environnemental et qui devra établir un nouveau processus de recherche de nouvelles al-liances avec les forces progressistes d’Espagne capables d’expulser le PP du gouvernent et de rendre possible la re-naissance nationale de la Catalogne et l’amélioration sociale de notre pays.

Salvador Milà – ex-Conseller de Medi ambient i Habitatge (2003-2006)

Juliol / Setembre 2.017 – EL POBLET (continuació / suite) – Tony Sánchez

 

EL POBLET

(continuació)

Benvolguts tots, el primer tram del nostre repte s’ha acabat en el darrer butlletí. Recordeu que cal trobar el nom d’un poblet à la vora de la mar. Que amb les pistes donades haureu de trobar el nom del poble i de comparar la imatge del temps passat i aqueixa de avui. Si ho heu trobat espero que us fara plaer de pensar un xic en el temps passat i lo que vosaltres haveu viscut en la vostra infantesa. Si no haveu trobat vet aquí altres pistes. Sou a punt, doncs hi anem.

En aquell temps, el mes de juliol es va iniciar la carrera de cotxes d’època que sortia de Barcelona i recorria tot el llarg de la costa. Encara una altra invenció per fer venir el turisme. Ara aqueixa carrera segueix existint però no té el goig de aquell temps.

Per l’agost és la festa major que era el culmini de totes las festes. Durant quinze dies, concursos de escacs, partits de futbol, sardanes al Passeig de la Ribera, concursos de billar, balls de gala en els casinos, concurs de castells de sorra a les platges, concursos de pesca. Els concursos de pesca era lo més famós. Tots els pescadors de canya de la comarca es donaven repte. Centenars de pescadors es repartien al llarg de les costes i platges des de l’estàtua d’en Benaprés, el camp de golf fins la Bufera i mes enllà, en anant per el Viver, la Punta de les Mabres, Punta Llarga, la Punta d’en Negret. Tot això se’n encenia a la fi del mes pel pregó à la Casa de la Vila a les dotze del mig dia. Balls de Bastons, Cercolets, Pastorets, Capgrossos, Gegants -els més grans de tota Catalunya (encara avui dia)-, Castellers, Moixiganga (la sola colla avui dia a Catalunya), ball de Dimonis, Drac. Es ficava en un emborbolli de por, a recórrer els carrers del poble. Baixada pel carrer Major, Plaza del Cap de la Vila al peu del Sigle, carrer Parellades, carrer Sant Pau, Sant Pere, carrer Cubelles, etc. etc., un Castell de Focs tirat des de la Punta. La “Matinal” de l’endemà on les dones esdevenien boges, estirant les mans per fer-se oferir un ram de flors llençats per xicots vestits de vinti-un botó des de una carrossa. Seguit fins à la nit per un recorregut pel poble dels balls, al so de les gralles, que et feien esgarrifar de plaer. Una baixada dels balls per les escalinates de l’Esglèsia i un recorregut pel passeig de la ribera era la conclusió de la Festa Major.

En aquells temps encara sota la foguera de l’estiu, els forasters gaudien dels dies de l’estiu que transcorria amb el somni i la dolçor dels dies que comencen a ser més curts. Cal dir que a vora mar quan els dies comencen a ser més curts, les nits son mes llargues i quin plaer de veure la lluna quan s’aixeca sobra el mar, quina meravella dels ulls veure els raigs de lluna reflectir-se sobre les ones.

Tot això ens apropava a setembre i a l’arribada dels estrangers « estrangers rics ». És lo que se solia dir dels turistes que venien a passar las vacances el setembre. Si durant tot l’estiu el poble era un formiguer de gen de tots els països d’Europa i d’Amèrica (no cal oblidar que els americans s’estaven a Espanya). Pel setembre els francesos, alemanys i els anglesos eren les colònies mes importants que passejaven pels carrers.

Era fàcil en aquells temps d’en aprendre els idiomes sense anar a la escola “sorrei” “dankeschun” “merci mesie” etc. etc. Com setanta per cent del poble treballava en la restauració, quasi bé tothom xampurrejava els idiomes: Quin fart de riure! Dirien que és en aqueix poble que es va inventar l’esperanto.

No cal descuidar que he de donar-vos pistes per trobar el nom del poble.

Doncs com en els pobles de Catalunya hi ha la festa del Sant i de la Santa, cada un té el seu dia. La de la Santa de aquest poble té quelcom de particular. Es celebra un mes, dia per dia, després de la del Sant (no sé si es lo mateix per els altres pobles). I doncs el setembre és la celebració de santa Tecla. Tornen les petardades, balls, recorreguts de carrers, pregons, castell de focs, processons. Però en el temps m’en adono que aquest poble deu ser un poc masclista. La festa de la Santa era més petita. Els estrangers no s’en adonaven però los del poble sí.

En arribant al mitjan d’octubre era la festa de les veremes. En un carrer dit de sobrenom « el carrer de l’infern » o « el carrer de la punyalada » s’aixecava al mig del lloc una font decorativa evocant la vinya, era molt gran i d’ella rajava per dolls el vi que la gent en gots de plàstic bevien à voluntat. Quina joia pels adolescents de veure aquell terratrèmol de gent i poder anar a veure això en el carrer de « l’infern » que solament pel seu sobrenom et donava esgarrifor, de tant com els pares ens en feien por. La festa començava per un castell de focs i una fira tot el llarg del passeig, il·luminada per fanals de paper i sota les palmeres.

Si us en haveu adonat heu vist que es llançaven molts castells de focs en aquest poble, doncs no sé si és aixó que va crear competència amb altres pobles. Un any varem veure el primer concurs de focs d’artifici. Llavors sí, cada dia durant una setmana des de la Punta a partir de les deu del vespre, els tres petards anunciadors feien córrer pels carres els últims homes i dones que venien d’acabar el treball. Aleshores el cel se il·luminava de palmeres de foc, petards que baixaven amb lentitud, deixant anar un ram de colors lentament per l’espai. Altres que sorgien de la mar. El soroll dels petards es barrejava amb els oooh !!! aaah !!! i els aplaudiments de la gent. Eren sorolls de trets que donaven joia, no com els d’avui que de vegades fan plorar.

Novembre era un mes de recuperació. El poble es vestia del seu traginar normal en esperant les festes de cap d’any. Solament la castanyada de Tots Sants donava un poc d’ambient de festa.

Desembre, les festes de Nadal i Cap d’Any il·luminaven els aparadors de mil colors. El concurs de pessebres feia desplaçar-se tot el poble. Com es deia « les cases de rics » s’obrien per a fer veure el seu pessebre, orgull dels propietaris. Els més bonics eren los de les « torres » dels voltants del Vinyet. Quina imaginació per a fer marxar els reis que havien d’arribar la nit dels reis davant la cova on va néixer l’Infant.

Tot el mes de gener era consagrat als Reis i als « Pastorets ». Era una comèdia que es representava al Patronat, al Retiro i al Prado.

« Els Pastorets » és una funció satírica en la que els Pastorets, Déu, la Mare de Déu , els Angelets, els Dimonis, en Lucifer i tots els entorns de la cosa Sagrada feia plorar de riure.

No heu trobat encara el nom del poblet?
          El teniu aquí :
                        SITGES

(suite)

Bien chers tous et toutes, la première partie de notre pari s’est terminée dans le dernier bulletin. Rappelez-vous, il faut trouver le nom d’un village du bord de mer au moyen de descriptions et indices don-nés. Vous devrez trouver le nom du village et comparer l’image du temps passé à celle de nos jours. Si vous avez trouve j’espère que vous aurez du plaisir à penser un peu au temps passe et à ce que vous avez vécu dans votre enfance. Si vous n’avez pas trouve voici de nou-velles pistes. Vous êtes prêts ? Donc on y va.

A cette époque, c’était en juillet, nous avons créée une course de vieux tacots qui partait de Barcelone et parcourait tout la cote. Voila encore une nouvelle invention pour faire du tourisme. De nos jours cette course existe toujours mais elle a perdu un peu de sa splendeur d’antan.

Le mois d’aout c’est la fête patronale du village qui était le point culminant de toutes les fêtes. Durant quinze jours se succédaient des concours d’échecs, matchs de football, sardanes sur la promenade de le rivière. Concours de billard, bals de gala aux casinos concours de châteaux de sable sur les plages, concours de pêche à la ligne. Le concours de pêche c’était le plus fabuleux. Tout ce que la région possédait de pêcheurs à la ligne se donnaient en défi d’être le meilleur. De centaines de pêcheurs se dépliaient tout le long des cotes et plages depuis la Estatue d’en Benapres’ et terrain de golf jusqu’a la « Bou-fere » et bien plus loin en passant par le Vivier, la Pointe des Mabres, la pointe Longue, la pointe d’en Negret. Tout cela s’enflammait vers la fin du mois au pregon à la Mairie et à midi. Danses des bâtons, des cerceaux, les bergers, les grosses têtes, les géants les plus grands de Catalogne (encore de nos jours) les Castellers (tours humaines), Mutxigangue (seule troupe de nos jours en Catalogne), les troupes de démons, Drac. Ce jour d’ouverture des festivités il se faisait un tumulte d’enfer. Le cortège parcourait les rues du village. Il descendait par la rue Majeure vers la place du centre ville, au pied du lieu dit le Siecle, ensuite rue Parelledes,rue Saint Paul, Saint pierre, rue de Cu-belles etc. etc. Un feu d’artifice était tire du lieu dit la Punte. Le len-demain matin le pregon du matin avait lieu vers cinq heures c’était le défilé dit de la Matinal. Les femmes et jeunes filles devenaient folles en étirant les bras pour cueillir un bouquet de fleurs donnés par de messieurs et jeunes hommes en habit de soirée et tires à quatre épingles et juchés sur un carrosse tiré par des chevaux noirs. Le défilé se poursuivait ainsi au son des gralles et jusqu’à la nuit profonde c’était à te faire mourir de plaisir. Une descente des groupes folkloriques par les escaliers de l’église et un parcours sur la promenade de le rivière concluait la fête patronale.

En ces temps encore sous le feu de l’été les étrangers profitaient des journées d’été qui passaient avec les rêves et de la douceur des jours qui commencent à raccourcir. Il faut dire qu’au bord de mer quand les jours commencent à raccourcir et les nuits sont plus longues quel plaisir de voir la lune se lever sur la mer, quelle merveille des yeux de voir un rayon de lune se réfléchissant sur les vagues.

Tout cela nous rapprochait de septembre et à l’arrivée des étrangers « étrangers riches » c’est ce que l’on disait des touristes qui venaient passer les vacances en cette période du mois de septembre Si durant tout l’été le village était une fourmilière de gens venus de toute Europe et d’Amérique (il ne faut pas oublier que les américains étaient en Espagne). En septembre les français, allemands et anglais étaient les colonies les plus importantes qui promenaient dans les rues.

Il était facile en ces temps la d’apprendre les langues sans aller a l’école « sorrei » « dankeschun » « merci mesie » etc. etc. Comme soixante dix pour cent de la population travaillait dans la restaura-tion et les services au client donc tout le monde baragouinait les langues étrangères. Quelle rigolade. On aurait dit que c’est dans ce village que l’on avait inventé l’Esperanto.

Il ne faut pas oublier que je dois vous donner des pistes pour trou-ver le nom du village.

Donc comme dans les villages de Catalogne il y a la fête du saint patron chacun se célébrant à une date différente. Celle de la sainte patronne de ce village revêt un caractère particulier. Elle se célèbre un mois jour pour jour après celle du saint patron (je ne sais pas s’il en est de même pour les autres villages) donc le 24 septembre on fête la sainte Thècle. A nouveau des pétarades, danses, défiles de rue, aubades, feux d’artifice, processions. Mais avec le temps je me rends compte que ce village devait être un peu machiste, la fête de la sainte patronne est moins fastueuse. Les étrangers ne s’en avisaient pas mais les villageois oui.

En arrivant à mi-octobre c’était la fête des vendanges. Dans une rue surnommée « la rue de l’enfer » ou « la rue de coup de poignard » se hissait au milieu de le place une fontaine décorative qui évoquait la vigne d’où versait du vin par barriques, elle était assez grande, les gens avec de gobelets en plastique buvaient à volonté. Quelle joie pour les adolescents de voir ce tremblement de terre provoqué par tant de monde et pouvoir y participer dans cette rue de « l’enfer », qui par son seul surnom nous faisait peur. La fête commençait par un feu d’artifice et tout le long de la promenade du bord de mer une foire illuminée de lanternes de papier.

Si vous avez bien suivi, dans ce village il se tirait beaucoup de feux d’artifice : Je ne sais pas si c’est ça qui créa une concurrence entre les autres villages? Une année on a vu le premier concours des arti-ficiers. Alors chaque jour durant une semaine depuis la pointe « la punta » à partir de dix heures du soir et les trois coups de canon annonciateurs ça faisait courir les derniers ouvriers qui terminaient leur journée de travail. Alors le ciel s’illuminait de palmiers de feu, des pétards qui descendaient avec lenteur et qui laissaient par mo-ments un bouquet de couleurs, d’autres sortaient de la mer, le bruit des pétards se mélangeait avec les hooo !!! haaa !!!Les tapes de main des spectateurs. C’étaient des tirs qui donnaient de la joie pas comme ceux d’aujourd’hui qui parfois font pleurer.

Novembre c’était un mois de récupération, le village reprenait son rythme normal en attendant les fêtes de fin d’année. Seulement la « castagnada » de la toussaint donnait un peu d’ambiance de fête.

Décembre les fêtes de Noel et de fin d’année illuminaient les devan-tures des commerces de mille couleurs, le concours de crèches fai-sait déplacer tout le village comme on disait « les maisons de riches » s’ouvraient pour faire voir leur crèche, orgueil des propriétaires. Les plus belles crèches étaient celles des maisons bourgeoises « torre » autour du lieu dit el Vinyet. Quelle imagination pour faire marcher les Rois qui devaient arriver la nuit des Rois devant l’étable où naquit l’enfant Jésus.

Tout le mois de janvier était consacré à la fête des rois et aux « Pastorets ».

Les Pastorets était une pantomime qui se jouait au Patronage, Le Retiro et au Prado.
« Els Pastorets » c’était une pantomime satirique ou les Pastorets, Dieu, les Démons, Lucifer et tout ce qui entoure la chose sacrée te faisait mourir de rire.

Si le nom de village vous ne l’avez pas encore trouvé. Vous le trouverez ici dessous :
                        SITGES

Tony SANCHEZ        Allauch 06/06/2017