Abril / Juny 2.016 – De Carlemany a Puigdemont / De Charlemagne à Puigdemont

De Carlemany a Puigdemont:
set mapes canadencs per a
entendre els motius històrics de
l’independentisme català

La web edmaps.com, especialitzada a elaborar mapes divulgatius, explica la història de Catalunya en set mapes molt il·lustratius

L’article parteix de l’emperador Carlemany, qui a final del segle VIII va expulsar els musulmans de bona part del sud dels Pirineus i va establir una separació entre els musulmans ibèrics i l’imperi Carolingi. Després de la mort de Carlemany, aquesta zona, anomenada Marca Hispànica, es va dividir en els regnes de Pamplona i Aragó, i els comtats catalans.

De Charlemagne à Puigdemont :
sept cartes pour comprendre
les motifs historiques de
l’indépendance catalane

La web edmaps.com, spécialisée à produire des cartes informatives, raconte l’histoire de Catalogne avec sept cartes très illustratifs

Tout commence avec l’Empereur Charlemagne, qui à la fin du VIIIème siècle expulsa les musulmans d’une bonne partie du sud des Pyrénées et établit une séparation entre les musulmans ibériques et l’empire Carolingien. Après la mort de Charlemagne, cette zone prit le nom de Marche Hispanique (Marca Hispànica) et fut partagée entre d’un côté le règne de Pampelune et Aragon et de l’autre les comtés catalans.

Mapa1w


 

Fem un salt fins al segle X, quan el comte Borrell II va unificar gradualment bona part dels comtats catalans. El 1137, la unió matrimonial entre Ramon Berenguer IV, comte de Barcelona, i Peronella, filla del rei d’Aragó, va donar lloc a la Corona d’Aragó. Tanmateix, el regne d’Aragó i el comtat de Barcelona van conservar cadascun autonomia política.

Faisons un saut à la fin du Xème siècle, lorsque le comte Borrell II unifia graduellement une bonne partie des comtés catalans. En 1137, le mariage de Ramon Berenguer IV, comte de Barcelone et de Peronelle fille du roi d’Aragon donna lieu à la création de la couronne d’Aragon. Le royaume d’Aragon et le comté de Barcelone conservèrent chacun leur autonomie politique.

Mapa2w


 

‘Però la situació va canviar radicalment el setembre del 1213’, continua l’article: a la batalla de Muret, al sud de Tolosa de Llenguadoc, Felip II de França va derrotar el comte occità Ramon VI de Tolosa, que tenia el suport de la Corona d’Aragó. Així és com Jaume I, rei de la corona, es va trobar obligat a renunciar als territoris occitans i va estendre la seva conquesta cap a l’est. Primer va ocupar les Illes Balears i més tard el País Valencià, dos territoris que van tenir la condició de regne i posteriorment es van unir a la corona. ‘Aquest fet explica per què les Balears i València formen part de l’imaginari nacionalista català’, diu l’article.

Mais la situation change radicalement en septembre 1213 à la bataille de Muret, au sud de Toulouse. Philippe II de France bat le comte occitan Raymond VI de Toulouse qui avait l’aide de la couronne d’Aragon. C’est dans ces conditions, que le roi d’Aragon Jaume 1er se trouva dans l’obligation de renoncer à ses territoires occitans mais n’en continua pas moins a étendre ses conquêtes en direction de l’est. D’abord il occupa les iles Baléares et plus tard le Pays Valencien. Deux territoires qui furent rattachés à la couronne postérieurement à leur conquête. Ce fait explique pourquoi les Baléares et le Pays Valencien forment part de l’imaginaire nationaliste catalan.

Mapa3w


 

La corona es va expandir cap a uns altres territoris de la Mediterrània, com ara Sicília, Sardenya, Còrsega i el Regne de Nàpols, i esdevingué una autèntica potència. Però el 1479 tot va tornar a canviar. Aquesta vegada a partir de la unió dinàstica entre Castella i Aragó: ‘un punt d’inflexió en la història de Catalunya.’

La couronne s’agrandit vers d’autres territoires méditerranéens, comme la Sicile, la Sardaigne, la Corse et le royaume de Naples. Elle devint ainsi une authentique puissance. Mais en 1479 tout change encore. Cette fois à partir de l’union dynastique entre la Castille et l’Aragon (incluant la Catalogne) : «un point d’inflexion dans l’histoire de la Catalogne.»

Mapa4w


 

El Principat de Catalunya i els altres dominis aragonesos van viure una involució política després de la unió de les corones d’Aragó i Castella, l’embrió de l’estat espanyol. El text tracta molt breument de la guerra de Successió, a partir de la qual la Corona d’Aragó deixà d’existir i Catalunya quedà sotmesa a les lleis centralistes del regne d’Espanya. Molt resumidament, l’article i el mapa següent recorden que el 1812, arran de la conquesta francesa d’Espanya, els antics comtats catalans carolingis van ser annexionats a l’imperi francès, sota els noms de quatre nous departaments de l’estat gal. Però només durant dos anys.

La Principauté de Catalogne et autres dominations aragonaises vécurent une régression politique après l’union des couronnes d’Aragon et de Castille et l’acte de naissance de l’Etat Espagnol. Le texte traite très brièvement de la guerre de succession à partir de laquelle la couronne d’Aragon cessa d’exister et la Catalogne resta soumise aux lois centralistes du règne d’Espagne. De façon très résumée la carte jointe et cet article rappellent qu’en 1812 à la suite de la conquête française de l’Espagne, les anciens comtés catalans carolingiens furent annexés à l’empire français, mais seulement pendant deux ans.
(En 1812 Napoléon découpe la Catalogne en quatre départements français : MONTSERRAT (Barcelone), LE TER (Gérone), LE SEGRE (Puigcerdá), BOCAS DE L’EBRE (Lérida/Lleida).)

Mapa5w


 

‘La pèrdua de l’autonomia política ha afectat greument l’evolució de la societat catalana, fet que explica per què la recuperació de la sobirania ha estat el principal objectiu del nacionalisme català’, continua l’article. Ja entrat al segle XX, parla de les figures de Macià i Companys com a exemples d’aquest intent de recuperar l’autonomia perduda. Però la victòria de Franco va tornar a posar fi a aquests objectius.

La perte de l’autonomie politique a gravement affecté l’évolution de la société catalane. Ce qui explique pourquoi la récupération de la souveraineté a toujours été le principal objectif du nationalisme catalan. Déjà dés le début du XXème siècle les figures de Macià et de Companys restent des exemples de cette tentative de récupérer l’autonomie perdue. Mais la victoire de Franco a mis à nouveau fin a cet objectif.

Catalonia 2015mw


 

Després de la mort de Franco, la constitució espanyola va ser un intent d’encabir dins l’estat espanyol les nacions catalana, basca i gallega, però l’objectiu fracassà: ‘Per desgràcia, l’estat espanyol no estava preparat per a reconèixer les seves principals minories ètniques com a comunitats nacionals reals.’ Després del 27-S, el 9 de novembre passat el Parlament de Catalunya va aprovar la declaració d’inici del procés cap a la independència per a iniciar ‘de manera sostinguda i pacífica la desconnexió de l’estat espanyol’, segons paraules de Carles Puigdemont. I l’article acaba així: ‘La nova administració catalana sembla que ja ha iniciat el procés de secessió d’Espanya. L’hivern ha arribat… Com continuarà?’

Après la mort de Franco, la nouvelle constitution espagnole fut une tentative de placer au sein de l’état espagnol les nations catalanes, basque et galiciennes, mais l’objectif échoua. Malheureusement l’état espagnol n’était pas préparé pour reconnaître ses principales minorités ethniques en tant que communautés nationales réelles. Après le 27-S (élections du 27 septembre 2015 qui ont vu une majorité absolue pour l’indépendance arriver au parlement catalan) le 9 novembre dernier le parlement de Catalogne a approuvé la déclaration d’initialisation du processus d’indépendance, pour que se fasse « de manière soutenue et pacifique la déconnexion de l’état espagnol » selon les propres paroles de Carles Puigdemont. Et l’article se termine ainsi : « la nouvelle administration catalane semble avoir déjà initié le processus de sécession. L’hiver est arrivé…. Quelle va être la suite ? ».

Mapa7w

http://www.vilaweb.cat/noticies/set-mapes-per-a-entendre-els-motius-historics-de-lindependentisme-catala/

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *