Abril / Juny 2.016 – Qui sont les “vigatanes”? / Què són les vigatanes? – Martine (source Internet)

 

Vigatanes1w

Qui sont les vigatanes?

Les vigatanes sont des espadrilles typiques de catalogne à très longs lacets, montées à la main, faites de toile de coton et d’une semelle de chanvre. Portées par les Catalans depuis la nuit des temps, les vigatanes sont devenues depuis, l’affirmation d’une identité. Portées pour la danse traditionnelle de la Sardane à travers tout le territoire, elles sont devenues un accessoire de mode mixte, intemporel, facile à porter et surtout très confortables.

Le terme espadrille est issu par métathèse d’espadrille, terme emprunté à l’occitan espardi(l)hos «sandales de sparte» lui-même dérivé de l’ancien provençal espart «sparterie», du grec σπάρτο «sparte». Ses racines grecques antiques, tout comme les sandales spartiates, attestent d’une époque ou toute la méditerranée vivait à l’heure d’Athènes, comme de Rome ensuite. Ainsi en Catalogne, de Barcelone aux Baléares, de Cadaques aux flancs des Pyrénées, depuis le Moyen Âge, l’espadrille se porte avec ou sans longs lacets noués autour de la cheville.

Dans les Pyrénées-Orientales, où on l’appelle vigatana (féminin de l’adjectif avec lequel on appelle les habitants de Vic -vigatà, vigatana-) elle servait à tous les moments de la vie, aussi bien pour travailler la terre, pour aller danser, pour marcher en montagne que pour jouer au rugby. Il existe des références écrites en catalan depuis l’an 1322 où l’on décrit les espadrilles telles qu’elles sont aujourd’hui. L’espadrille fut portée par les troupes légères de la couronne catalanoaragonaise.

Pendant la Guerre d’Espagne, comme on manquait d’espadrilles dans les magasins, comme de la plupart des denrées et des aliments, les femmes catalanes fabriquaient les espadrilles à la maison avec une semelle à base de caoutchouc réalisée à partir de la découpe de pneus de voiture et le reste tissé au crochet. En 1964, l’espadrille fut imposée par décret royal à l’infanterie espagnole. Dans les années 1970, dans la Catalogne Espagnole, les espadrilles sont considérées comme le contraire de la modernité, on ne veut plus associer la culture catalane aux espadrilles et à la barretina, vues comme trop régionales et folkloriques, la dictature finissant, on aura envie de s’ouvrir à l’extérieur pour regarder vers le futur, pas en arrière vers le passé: “la culture catalane est beaucoup plus que des espadrilles, sardanes et Barça”.

Au vingtième siècle, après la grande guerre, une tendance vers un retour à la nature influence les modes de vie, l’habitat, la diététique. On cherche une épure, vers la fonctionnalité, la simplicité, la matière brute, mais réfléchie comme un retour aux sources. La Vigatane fait partie des redécouvertes et va être détournée de son usage premier pour devenir une mode.

Dès les années 30 elle est adoptée l’été par les élégantes en villégiature en Méditerranée des Noailles à Hyeres à Gabrielle Chanel à Biarritz, et correspondent à une esthétique antique en vogue en architecture comme en mode à l’époque. Un grand jupon, une blouse de lin ceinturée d’un lien, pour les unes, un air de pirate surréaliste pour les autres, son confort lui a assuré des afficionados partout dans le monde.

Vigatanes3w

Dans les années 50 elles continuent d’être un incontournable auprès de Dali, Picasso, Ava Gardner, Grace Kelly et deviennent un incontournable de l’été, qui sent bon les criques de la riviera.

Au XXIe siècle, l’espadrille dans les pays catalans n’est pas considérée de la même manière que dans les années 1970. Elle est devenue un type de chaussure à la mode pendant l’été. De plus, les traditions catalanes sont assumées et revendiquées, et la plupart d’entre elles, notamment celles associées aux Festes Majors, leurs costumes inclus, ont gagné de plus en plus de participants et d’amateurs. Les espadrilles sont associées au régionalisme catalan, à l’écologie et à une post-urbanité très en vogue. Elles se sont transformées en objets de design. Aujourd’hui encore elles font partie intégrante de l’uniforme de gala (utilisé pour les cérémonies protocolaires) de la police régionale de Catalogne, les Mossos d’Esquadra, elles sont alors de couleur bleue, acompagnées des chaussettes blanches.

Què són les vigatanes?

Les vigatanes són unes espardenyes típiques de Catalunya. Tenen unes vetes molt llargues, estan fetes a mà, amb tela de cotó, i la sola sol ésser d’espart o de cànem. Els catalans les porten des de temps immemorials. Aviat van convertir-se en l’afirmació d’una identitat. Es porten per a la dansa tradicional de la sardana, a través de tot el territori. Actualment, són un accessori de moda mixt, intemporal, fàcil de portar i, sobretot, molt confortable.

Vigatanes2

El terme «espardenya» prové, per metàtesi d’«espartenya», mot manllevat a l’occità, «espardi(l)ho» o «sandàlia d’espart» al seu torn derivat de l’antic provençal ‘espart’ que té com a origen el grec σπάρτο «espart». Les seves arrels gregues antigues, com les sandàlies espartanes, són un testimoni de l’època en què tot el Mediterrani vivia a l’hora d’Atenes, com després, a la de Roma. Així, a Catalunya, des de Barcelona a les Balears i, des de Cadaqués a les faldes dels Pirineus, i això des de l’Edat Mitjana, l’espardenya es porta amb o sense les vetes lligades al voltant del turmell.

Als Pirineus Orientals rep el nom de vigatana, derivat gentilici dels habitants de Vic. En principi, aquesta denominació s’emprava per a l’espardenya de color negre. De fet, es va generalitzar i servia per a qualsevol moment de la vida: per treballar la terra, anar a ballar, caminar per la muntanya o jugar al rugbi. N’existeix referència escrita en català l’any 1322, en què les espardenyes es descriuen cóm són avui en dia. Les portaven les tropes lleugeres de la Corona catalano-aragonesa.

Durant la guerra d’Espanya (1936-1939) escassejaven a les botigues, com la majoria de productes alimentaris. Les van fabricar aleshores les dones a casa seva amb sola de goma, treta de les rodes de cotxe, amb un brodat de ganxet que reemplaçava la lona. Més tard, als anys 1970, a la Catalunya espanyola eren considerades com el contrari de la modernitat. No es volia associar la cultura catalana amb les espardenyes i la barretina, que eren vistes com a massa regionals i folklòriques. A les acaballes de la Dictadura franquista, s’experimentarà la necessitat d’obrir-se a l’exterior per deixar de mirar cap al passat i mirar cap al futur: «la cultura catalana és molt més que unes espardenyes, les sardanes i el Barça».

Al segle XX, acabada la segona guerra mundial, sorgeix una nova tendència: la tornada a la naturalesa, que influeix en la manera de viure, l’habitat i la dietètica. Es busca un projecte cap a la funcionalitat, la simplicitat, la matèria bruta però pensada com a retorn als orígens. La vigatana forma part d’aquests redescobriments i serà desviada de la seva primitiva funció per convertir-se en una moda.

Ja des dels anys 1930 havia estat adoptada a l’estiu per les elegants que estiuejaven al Mediterrani, com els Noailles a Hyères o Gabrielle Chanel a Biarritz. S’adeia amb una estètica antiga, de moda, tant en arquitectura com en la manera de vestir-se. Una gran faldilla, una brusa de lli cenyida a la cintura, per a unes, amb un aspecte de pirata surrealista, per a les altres, gràcies al seu confort, assegurava els partidaris per tot arreu.

Als anys 1950 van esdevenir inevitables en Dalí, Picasso, Ava Gardner o Grace Kelly i es podien veure per les cales de la Riviera.

Al segle XXI, l’espardenya no rep el mateix tractament als països catalans que als anys 1970. Ara s’ha convertit en el calçat de moda durant l’estiu. De més, s’assumeixen les tradicions catalanes i la majoria son reivindicades, especialment les vinculades amb les Festes Majors. Les vigatanes estan associades al regionalisme català, a l’ecologia i a una posturbanitat molt de moda. S’han convertit en objectes de disseny. També han rebut unes lletres de noblesa. Avui en dia encara formen part integrant de l’uniforme de gala (utilitzat per a les cerimònies protocol·làries) de la policia autònoma de Catalunya, els Mossos d’Esquadra. En aquest cas són de color blau i s’acompanyen de mitjons blancs.

Vigatanes4w

Martine : Source Internet

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *