Gener / Març 2.017 – EL POBLET

 

EL POBLET

Faré el relat d’un petit poble a vora mar, a la Costa Daurada, en els anys cinquanta, seixanta.

El relat té com a joc el fet de fer-vos descobrir el nom d’aquest poblet. Seguiu les indicacions que us donaré al llarg de les línies d’aquesta narració. També a la fi, quan en descobrireu el nom, podreu comparar els temps passats i el dia d’avui.

En aquells temps de la meva infantesa, com molts d’entre nosaltres, la vida es feia en el poble i el seus entorns. Però ja era suficient per fer-nos somiar. El carrer dels Capellans era molt lluny de la plaça Espanya.

Cal dir que en aquells temps, a mig segle passat, a Catalunya encara la cosa era molt complicada.

El petroli començava a arribar a les llars. Passàvem de l’era del carbó a la del nou producte de combustió modern per cuinar i escalfar. Les locomotores dels trens funcionaven amb carbó i la gent del carrer dels Capellans que es trobava vora de la via del tren se n’anaven a buscar el carbó cremat a les vies del ferrocarril.

Quins eren els jocs d’aquells temps? Si fem memòria eren entre d’altres els “patacons”. Es jugava amb un taló de sabata, que els més eixerits foradaven per poder apuntar més bé, es guanyaven cromos de llavors. Els “güitos” era un joc com les boles però es jugava amb pinyols d’albercoc, que eren menys cars i també afartaven més. A vegades d’un pinyol en fèiem un xiulet fregant i arrossegant el pinyol per terra per fer-hi un forat, aleshores es podia fer bufant un xiulet més o menys estrident.

Les “guerres de pedregades”. Entre els barris. Era quelcom de sumptuós. El Poble Sec donava cita el dissabte al barri de les Cases Noves per mesurar les forces i el temor de l’enemic, i així transcorria entre els barris.

Era i continua sent un poble molt festiu. Per Pasqua se solia anar a la muntanya de Sant Isidre, on es reunien moltes famílies, d’altres anaven als “Molins”, que tenia una era rodona.

Després de menjar la paella cuinada pels homes. En general, arribaven les Caramelles del Retiro o del Prado cadascuna tenia els seus «molins» i llavors, després dels tradicionals “goigs dels ous”.

Les parelles es formaven per a ballar fins al tard.

Aquest era el senyal anunciador dels futurs esdeveniments festius.

Les nits s’omplien del so de les gralles a les finques on els masovers rebien les colles per assajar els balls i la música per a la festa major. Els caps de la colla escrivien els versets que es dirien a l’Ajuntament o al Cap de la Vila. El poble convivia al sol de les gralles i l’aire s’omplia de les sentors de la primavera.

Les faves, les garrofes, els cigrons, el blat, el blat de moro, els pesos i les enciams donaven els seus colors als camps. La vinya preparava els seus brots per a donar més tard la Malvasia que es produïa a les masies.

Ja faltaven pocs dies perquè les dones als portals comencessin a preparar les flors per al dia de Corpus.

En el poble, després de sopar, per grups de set a deu, les dones, minyones i nenes de cada carrers als portals tallaven les flors de sant Joan, de xiprer, un a un els pètals de les roses i clavells omplien les faldilles, després, cabassos i sacs d’espart (mai he sabut com s’ho feien per conservar-los tants de dies perquè estiguessin frescos la nit del dia anunciat). Aquestes flors eren destinades a decorar durant el dia de Corpus els carrers amb catifes florals. Fou el primer poble a crear una cosa tan bonica que del món sencer venia tothom per veure aquesta meravella.

Arrel de Corpus començava l’exposició dels clavells, que solia arribar pels volts de la festa de Sant Joan.

Hi havia una important rivalitat entre els dos Casinos del poble, el Retiro i el Prado, dues societats de socis on à on tot el iota de la societat era reunida sigui en un o en l’altre, un catalanista, altre mig axarnegat. En els jardins de cada un es feia una exposició de clavells en la qual es veien els clavells més bonics i estranys que la terra podia donar. Era l’art i la saviesa de gent amorosa de la naturalesa, que ja havien inventat els transgènics, fins a tal punt eren les flors de colors estanyes, i el perfum de cada una diferent. Un es tornava boig davant de tanta bellesa. Un premi d’honor estava en joc per al clavell més bonic i olorós. Aquest premi era per la durada d’un any l’orgull de l’un o l’altre del Casinos.

Tocant a la fi de l’exposició (que durava gairebé tres setmanes o més, no ho puc assegurar) es veia als carrers aixecar castells de caixes de fusta, branques de pi i tot el que es podia cremar i que no feia olor sinó de fum de bosc. Era la preparació del Foc de Sant Joan. El foc més bonic era el de l’Hospital, que feia també ofici de casa per als ancians.

Recordo que l’Hospital, pobret, era tot ell molt ancià també. Un castellet de foc era llançat. Algunes colles aprofitaven per assajar els balls de la festa major, les criatures amb els pares tiraven coets i les dones cridaven tenir por per llur infant.

Al juliol esborraré un diada festiva molt bonica també, però que als nostres ancians faria recordar els horrors del que havia passat alguns anys abans. No puc continuar donant-vos més detalls. M’aturo aquí, que ja deveu tenir prou pistes per trobar el nom del poble que ens ocupa.

Si el nom del poble no heu trobat, seguirem la propera vegada que ens trobem. Si ho voleu?

PATACON : Jeu joué avec des talons en caoutchouc des souliers d’homme qu’un joueur lançait et le suivant devait toucher. Celui qui ne touchait pas le talon de l’adversaire restait à la place ou son talon était tombe et devait payer la mise de paninis mis en jeu au départ de la partie. Jeu sans limite de joueurs.

CROMOS : Images de caricatures de personnages, animaux, ou autres collec-tions. Bien souvent caricatures de joueurs de foot. les plus chers ceux du championnat en cours de saison.

GÜITOS : Jeu joué avec des noyaux d’abricot. Règles du jeu similaires à celles des billes.

CARAMELLES : Ensembles folkloriques de chants traditionnels catalans, chantés pour Pâques.

GRALLES : Ensemble d’instruments traditionnels catalans qui accompagnent dans les fêtes de village les ensembles de danses traditionnelles.

MALVOISIE : Vin doux naturel de cépage assez ancien mais dont la récolte est faite à la main et les grains tries à la main et séchés sur de clayettes jusqu’à maturation de pressurage.

Je vais faire le récit d’un petit village au bord de mer de la Cote Dorée vers les années cinquante, soixante.

Le récit a pour jeu de vous faire découvrir le nom de ce petit village. Suivez les indications que je vous donnerai tout au long des lignes de ce récit. A la fin quand vous découvrirez le nom vous devrez comparer le temps passé et celui d’aujourd’hui.

En ces temps de mon enfance comme beaucoup d’entre nous, la vie se passait dans le village et à ses alentours, mais c’était suffisant pour nous faire rêver, La rue des Curés était très loin-taine de la place d’Espagne.

Il faut dire qu’en ces temps-là, demi-siècle passé, en Catalogne encore la vie était compliquée.

Le pétrole commençait à arriver dans les maisons. On passait pour cuisiner et se chauffer de l’époque du charbon à celle du nouveau produit de combustion moderne : Le pétrole. Les locomotives du train fonctionnaient encore au charbon et les gens de la rue des Curés qui vivaient près de la voie du chemin de fer allaient chercher le charbon brûlé sur les voies de ce même chemin de fer.

Quels étaient les jeux de cette époque? Si on se souvient entre autres «les patacons», Il se jouait avec un talon de soulier, que les plus dégourdis faisaient un trou au milieu pour mieux viser, On gagnait de «paninis» de l’époque. Les «güitos» c’était un jeu comme les billes mais on jouait avec de noyaux d’abricot qui étaient moins chers que les billes et les abricots nourrissaient d’avantage. Parfois avec un noyau en le frottant par terre on faisait un trou alors on pouvait souffler et faire un sifflet plus ou moins strident.

La guerre des «cailloux», Entre les quartiers. C’était quelque chose de fastueux. Le Poble Sec donnait rendez-vous le samedi au quartier des Cases Noves pour mesurer les forces et faire peur à l’ennemi. Ainsi allait la vie entre les quartiers.

C’était et continue d’être un village très festif. Pour Pâques l’habitude était d’aller à la montagne de San Isidore, où se réunissaient les familles, d’autres allaient au lieudit les «Moulins» ou il y avait une place ronde.

Après avoir mangé la paella que les hommes avaient cuisinée. En général arrivaient les Caramelles du Retiro ou du Prado chacune ayant ses «Moulins» après avoir écouté les traditionnels «goigs dels ous».

Les couples se formaient pour danser jusqu’à tard dans la soirée.

Cette fête était le signal annonciateur des futurs événements festifs.

Les nuits se remplissaient du son des «gralles» dans les propriétés où les métayers recevaient les groupes pour essayer les danses et musiques pour la fête patronale. Les chefs de groupe écrivaient les versets satiriques qu’ils allaient réciter à la mairie ou à la place centrale du village. Le village vivait au son des «gralles» et l’air s’emplissait des senteurs du printemps.

Les fèves, les caroubes, les pois chiches, le blé, le maïs, les petits pois et les salades donnaient leurs couleurs aux champs. La vigne préparait ses bourgeons pour donner plus tard « le Malvoisie » que se produisait dans les propriétés.

Il restait peu de temps pour que les femmes devant le perron commençassent à préparer les fleurs pour le jour du Corpus.

Dans le village après souper, par groupes de sept à dix, les femmes, les adolescentes et les fillettes de chaque rue devant les perrons coupaient les immortelles, le cyprès, une à une les pétales de rose et d’œillet remplissaient les jupons qui après, étaient déversées dans des paniers et sacs de jute (je n’ai jamais su comment elles faisaient pour les conserver autant de jours pour qu’elles soient fraîches le jour annoncé) Ces fleurs étaient destinées à décorer durant le jour du Corpus les rues de tapis de fleurs. Çà été le premier village à créer une chose si jolie, que du monde entier, on venait pour voir cette merveille.

A la racine du Corpus commençait l’exposition des œillets, elle arrivait près de la fête de Saint Jean.

Il existait une grande rivalité entre les deux Cercles du village, le Retio et le Prado deux sociétés de socios où tout le iota de la société du village se réunissait dans un ou dans l’autre, l’un était catalaniste et l’autre plus mitigé. Dans les jardins de chacun se faisait une exposition d’œillets dans laquelle on voyait les œillets plus jolis et bizarres que la terre pouvait donner. C’était l’art et le savoir de personnes aimants de la nature, qui avaient inventé la culture transgénique, jusqu’à tel point que les fleurs étaient rares et de parfum différent. On devenait fou devant tant de beauté. Un prix honneur était mis en jeu pour l’œillet le plus beau et parfumé. Ce prix c’était pour un an l’orgueil de l’un ou l’autre cercle.

Près de la fin de l’exposition (qui durait presque trois semaines plus ou moins, je ne peux l’assurer) on voyait dans les rues des châteaux de caisses en bois, branches de pin et tout ce que pouvait brûler et qui ne puait pas mais qui sentait la fumée des bois. C’était la préparation du feu de la Saint Jean. Le feu le plus joli c’était celui de l’Hôpital, qui servait aussi d’asile des vieux. Je me souviens que le pauvre hôpital était lui aussi très vieux. Un feu d’artifice était tiré. Certains groupes mettaient à profit pour essayer les danses de la fête patronale, les enfants avec les pères lançaient des pétards et les mères criaient ayant peur pour leurs enfants.

Pour juillet j’effacerais une journée festive très jolie aussi. Cela rappellerait à nos anciens les horreurs de ce qui s’était passé quelques années auparavant.

Je ne peux plus continuer à vous donner des indications. Je m’arrête parce que vous avez assez de pistes pour trouver le nom du village qui nous intéresse.

Si vous n’avez pas trouvé le nom du village, on continuera la prochaine fois qu’on se retrouvera. Si vous le voulez bien?

Antoine Sanchez
ALLAUCH 01/12/2016

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *