Juliol / Setembre 2.017 – Catalunya, més enllà del 1 d’octubre … / Catalogne, au-delà du 1er octobre

 

Catalunya,
més enllà del 1 d’octubre …

Des del 2010 s’ha obert a Catalunya una nova etapa en el llarg camí d’afirmació de la seva realitat nacional, d’ampliació del autogovern i de noves conquestes socials i –per tant- de replanteig del encaix de Catalunya en l’ordre polític, institucional i econòmic de l’ Estat espanyol.

Cal recordar que el 28 de juny de 2010 el Tribunal Constitucional espanyol va publicar la Sentència que no sols declarava inconstitucionals 14 dels 223 articles del nou Estatut d’autonomia aprovat l’any 2005 –en temes sensibles com el finançament, les competències, la llengua, la justícia…- sinó que declarava mancades d’eficàcia jurídica les referències al reconeixement de Catalunya com a nació. Aquesta sentència, que es dictava atenent a un recurs del Partido Popular, després d’una llarga campanya agressiva arreu d’Espanya, contra el nou Estatut i genèricament “contra los catalanes”!, va ser entesa com un menyspreu no sols al Parlament de Catalunya, que l’ havia aprovat per una amplíssima majoria, sinó també contra el poble català que l’havia ratificat en el referèndum del juny del 2006. A això s’afegia el profund descontentament social per les conseqüències de la crisis econòmica –amb increment de l’atur i la precarietat laboral-, les retallades en els serveis i les prestacions socials, l’estafa de les entitats financeres emparades pels poders de l’ Estat, etc.

Des de llavors s’han succeït les manifestacions de milions de ciutadans i ciutadanes -ja el 10 de juny del 2010 i després cada 11 de setembre fins enguany- per reclamar el reconeixement de Catalunya com a subjecte polític sobirà i el dret de la ciutadania catalana a decidir sobre el seu futur social i nacional i més concretament sobre una nova relació amb l’Estat espanyol, sense excloure la independència, per mitjà d’un referèndum vinculant.

Malgrat totes les prohibicions i tots els impediments per part del govern del PP, el 9 de novembre de 2014, 2.344.828 catalans i catalanes van votar en un procés participatiu exemplar, per expressar que volien el reconeixement de Catalunya com estat i que pogués esdevenir independent. No va passar de ser una manifestació política sense precedents, pacífica, massiva,. Però sense poder vinculant..

Totes les iniciatives del Parlament de Catalunya davant el govern de Madrid o el Congrés de Diputats per obtenir el reconeixement d’aquests drets per via legal i de reforma constitucional –si calia- han xocat contra un mur d’intransigència, no sols per part del PP sinó també del PSOE i del nou partit neoliberal de “Ciudadanos“, que han fet bandera electoral d’un espanyolisme tronat i del anticatalanisme, però que no poden amagar l’esgotament del model institucional, social i econòmic de la Constitució espanyola del 1978.

Han instrumentalitzat al Tribunal Constitucional i als Jutjats per paralitzar qualsevol intent de donar una sortida legal, pacífica i consensuada a les legítimes reivindicacions del poble de Catalunya. Cal reconèixer, però, que forces polítiques progressistes com Izquierda Unida, “Podemos”, les denominades “noves esquerres perifèriques” i corrents socialistes (avui amb Pedro Sánchez), es mostren disposades a negociar acords i canvis legals i constitucionals per fer possible el “dret a decidir” i el reconeixement a Catalunya com a Nació amb blindatge de competències, de recursos, de drets i deures.

En la present legislatura catalana, una majoria parlamentària formada per la coalició –Junts pel Sí i la CUP- ha impulsat un “full de ruta” que passa per la convocatòria pel proper 1 d’octubre de 2017, d’un referèndum per decidir si es vol que Catalunya es constitueixi en una república independent, o no. Aquesta vegada el govern del PP i totes les forces polítiques del nacionalisme espanyol, s’han juramentat per impedir no sols que el referèndum pugui tenir caràcter vinculant i ser reconegut internacionalment, sinó que no es repeteixi un altre 9-N, amb urnes al carrer i una gran mobilització. Sembla que, per desgràcia, aquesta vegada el govern del PP es sortirà amb el primer objectiu –impedir que el Referèndum tingui caràcter vinculant i s’ajusti als requeriments de la comunitat internacional- però no podrà impedir que al voltant del 1 d’octubre, i abans el 11 de setembre, s’expressi una gran mobilització ciutadana refermant el dret, i la voluntat, del poble de Catalunya a decidir un futur diferent, institucional i social. Si això és així, passat el 1 d’octubre caldrà obrir una “nova etapa” i establir un nou “full de ruta”, protagonitzat per un nou catalanisme popular , de fort contingut social i ambiental, que busqui noves aliances i noves forces a Espanya per fer fora al PP del govern i fer possible el redreçament nacional i la millora social del nostre país.

Catalogne,
au-delà du 1er octobre

Depuis 2010 a commencé en Catalogne une nouvelle étape d’un long processus entrepris pour l’affirmation de sa réalité nationale, de l’élargissement de son autonomie et de la mise en place de nouvelles conquêtes sociales, donc de redéfinir l’inclusion de la Catalogne dans l’ordre politique, institutionnel et économique de l’État espagnol.

Il faut se souvenir que le 28 juin 2010 le Tribunal Constitution-nel espagnol a publié un jugement déclarant anticonstitutionnels 14 des 223 articles du nouveau Statut d’Autonomie voté en 2005 par le Parlement de Catalogne, articles portant sur des points aussi sensibles que le financement, les compétences, la langue, et la justice, mais qu’il a également déclarés comme manquant d’efficacité juridique, les points portant sur la reconnaissance de la Catalogne en tant que Nation. Cette sentence répondait à un recours du « Partido Popular », et faisait suite à une longue campagne. agressive me-née partout en Espagne, par ce parti, contre le nouveau Sta-tut, mais surtout plus généralement contre « los catalanes »! Cette attitude à été comprise comme un mépris, non seulement par le Parlement de Catalogne, qui avait approuvé le Statut d’Autonomie à une large majorité, mais surtout par le peuple catalan que l’avait ratifiée lors du référendum de juin 2006. A tout cela s’ajoutait le profond mécontentement social, du à la crise économique, avec pour conséquence l’accroissement du chômage, la précarité du travail, la réduc-tion des effectifs dans les services ainsi que la réduction des prestations sociales, sans compter la grande arnaque des Banques protégées par l’État, etc…

Depuis, se sont succédées de nombreuses manifestations pour réclamer la reconnaissance de la Catalogne en tant que sujet politique souverain, le droit de la citoyenneté catalane à décider de son futur social et national et plus concrètement la mise en place d’une nouvelle relation avec l’État espagnol, sans exclure l’indépendance au moyen d’un référendum.

Malgré toutes les interdictions et tous les empêchements de la part du gouvernement du PP, le 9 novembre 2014, 2.344.828 catalans et catalanes ont voté d’une manière exemplaire, pour exprimer qu’ils voulaient la reconnaissance de la Catalogne comme État indépendant. C’était une manifestation de masse politique, pacifique et sans précédent. Mais sans pou-voir obligatoire.

Toutes les initiatives du Parlement de Catalogne auprès du gouvernement de Madrid et du Congrès, pour obtenir la reconnaissance de ces droits par voie légale ou, si nécessaire, par une réforme de la Constitution se sont heurtées à l’intransigeance non seulement du PP, mais aussi du PSOE (Parti Socialiste) ainsi que du parti néolibéral de « Ciudadanos », partis qui ont fait de l’unionisme « espagnolisme » et de l’anti-catalanisme une forme de vitrine électorale parce qu’ils ne peu-vent cacher l’épuisement du modèle institutionnel, social et économique de la Constitution espagnole du 1978.

Ils ont instrumentalisé le Tribunal Constitutionnel et les Tribunaux de manière à paralyser n’importe quelle tentative pour trouver une sortie légale, pacifique et en phase avec les légitimes revendications du peuple catalan, par contre, quelques forces politiques progressistes comme « Izquierda Unida », « Podemos », les « Nouvelles Gauches Périphériques » et certains courants socialistes (aujourd’hui avec Pedro Sánchez), se montrent disposés à négocier des accords et des change-mentsdes accords et des changements légaux et constitutionnels pour rendre possible le « réferendum » et la reconnaissance de la Catalogne comme Nation avec de nouvelles compétences, de nouveaux recours et protections des droits et devoirs.

Dans la présente législature catalane, la majorité parlemen-taire, formée par la coalition de « Junts pel Sí » et celle de la « CUP », a lancé un « processus » qui passe par la convocation, le 1er octobre 2017, d’un référendum pour décider si la Catalogne devient une république indépendante.

Cette fois le gouvernement du PP et toutes les forces poli-tiques du nationalisme espagnol « ont fait le serment » d’empêcher, non seulement que le référendum ait lieu et que de ce fait il soit reconnu internationalement, mais également qu’un autre 9-N (référendum du 9 nov 2014.) avec des urnes dans la rue et une grande mobilisation ne puisse se répéter. Il semble cependant que cette fois le gouvernement du PP puisse arriver à ses fins en empêchant qu’un référendum officiel respectant les exigences de la communauté internationale puisse avoir officiellement lieu, mais ce que ce gouvernement ne pourra pas empêcher c’est qu’à l’occasion du 1-Oct, (date du réfé-rendum) mais aussi pour le 11 septembre (Diada), s’expriment deux grandes mobilisations citoyennes réaffirmant le droit -et la volonté- du peuple de Catalogne à s’exprimer pour un futur différent. S’il en est ainsi, après le 1er octobre nous ne pourrons pas dire que tout est perdu. Par contre il faudra com-mencer une “nouvelle étape” à partir d’une nouvelle législature catalane qui devra impulser un nouveau Catalanisme populaire, à fort contenu social et environnemental et qui devra établir un nouveau processus de recherche de nouvelles al-liances avec les forces progressistes d’Espagne capables d’expulser le PP du gouvernent et de rendre possible la re-naissance nationale de la Catalogne et l’amélioration sociale de notre pays.

Salvador Milà – ex-Conseller de Medi ambient i Habitatge (2003-2006)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *